Organizing Committee

National Organizing Committee

IFAC President (2020-2023) Hajime Asama The University of Tokyo
General Chair Jun-ichi Imura Tokyo Institute of Technology
General Vice-Chairs Tetsuo Sawaragi
Keiko Takahashi
Kyoto University
Waseda University
Advisory Board Chair Shinji Hara Tokyo Institute of Technology
Advisory Board Members Hajime Asama, Toshio Fukuda, Katsuhisa Furuta, Hideki Hashimoto,
Yoshikazu Hayakawa, Yoichi Hori, Masao Ikeda, Shinichi Ishizuka,
Toru Katayama, Hidenori Kimura, Hisato Kobayashi, Kazuhiro Kosuge,
Motofumi Matsumura, Takeshi Mizuno, Kouhei Ohnishi, Akira Sano,
Hirozumi Sone
Secretary Akio Yamamoto
Takeshi Hatanaka
The University of Tokyo
Tokyo Institute of Technology
Secretary.          Assistant Yu Kawano
Kaoru Yamamoto
Hiroshima University
Kyushu University
Finance Chair Hiromi Mochiyama University of Tsukuba
Finance Co-Chair Akira Kojima Tokyo Metropolitan University
Foundation Chair Masayuki Fujita The University of Tokyo
Industry Group Chair Kazuya Asano JFE Techno-Research Corp.
Industry Group Co-Chairs Ken-ichi Tanaka
Shuichi Adachi
Manabu Kano
Takashi Yamaguchi
MITSUBISHI ELECTRIC Corporation
Keio University
Kyoto University
Ricoh Company, Ltd.
Industry Group Members Norihiro Kamamichi
Shigemasa Nakagawa
Kenji Ikeda
Yusuke Fujimoto
Tokyo Denki University
NIPPON STEEL TEXENG.CO.,LTD.
Tokushima University
The University of Kitakyushu
Publicity Chair  Masato Ishikawa Osaka University
Publicity Co-Chair Noriaki Ando National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Publicity Member Hiroshi Okajima Kumamoto University
Local Arrangement Chair Daisuke Kurabayashi Tokyo Institute of Technology
Local Arrangement Co-Chair Shun-ichi Azuma Kyoto University
Local Arrangement Member Minako Komata
Takayuki Ishizaki
Rei Kawakami
Masaki Inoue
Yutaka Hori
Tomonori Sadamoto
Keisuke Shima
Yusuke Maeda
Kentaro Ohki
Kazunori Sakurama
Ichiro Maruta
Takahiro Kawaguchi
Masakazu Koike
Masakazu Mukai
Masayasu Suzuki
Kenji Sawada
Kiminao Kogiso
Koichi Kobayashi
Naoki Hayashi
Ryosuke Adachi
Congres Inc.
Tokyo Institute of Technology
Tokyo Institute of Technology
Keio University
Keio University
The University of Electro-Communications (UEC)
Yokohama National University
Yokohama National University
Kyoto University
Kyoto University
Kyoto University
Gunma University
Tokyo University of Marine Science and Technology
Kogakuin University
Utsunomiya university
The University of Electro-Communications
The University of Electro-Communications
Hokkaido University
Osaka University
Yamaguchi University
Local Arrangement Observer Masaaki Nagahara Hiroshima University
Social Program Chair Yasumasa Fujisaki Osaka University
Social Program Co-Chair Koji Tsumura The University of Tokyo
Registration Chair Tomohisa Hayakawa Tokyo Institute of Technology
Registration Co-Chair Masako Kishida National Institute of Informatics (NII)
Publication Chair Masaki Yamakita Tokyo Institute of Technology
Publication Co-Chair Masami Iwase Tokyo Denki University
Cultural Event Chair Toshiki Oguchi Tokyo Metropolitan University
Cultural Event Co-Chair Osamu Kaneko The University of Electro-Communications (UEC)
IPC Chair Hideaki Ishii Tokyo Institute of Technology
IPC Co-Chair Yoshio Ebihara Kyushu University
IPC Vice-Chairs Masaaki Nagahara Hiroshima University
  Masaaki Kanno Niigata University
Tutorial Chair Hiroshi Ito Kyushu Institute of Technology
Tutorial Co-Chair Gentiane VENTURE The University of Tokyo
Workshop Chair Kenji Fujimoto Kyoto University
Workshop Co-Chair Yasuhisa Hasegawa Nagoya University
Invited Session Chair Toshiyuki Ohtsuka Kyoto University
Invited Session Co-Chair Kensuke Harada Osaka University
Interactive Session Chair Yasutaka Fujimoto Yokohama National University
Special Session Chair Toru Namerikawa Keio University
Special Session Co-Chairs Mihoko Niitsuma
Satoshi Suzuki
Chuo University
Chiba University
Forum Chair Kenji Kashima Kyoto University
Forum Co-Chair Michinaga Kohno Michi Creative City Designers Inc.
Diversity and Inclusion Chair Keiko Shimizu Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
Girls in Control  Co-Chair Reiko J Tanaka Imperial College London
Student Activities Chair Noboru Sakamoto Nanzan University
Student Activities Co-Chairs Mengmou Li
A. Daniel Carnerero
Samadony Mohanad
Shibata Yasutomo
Paul Raingeard de la bletiere
Einear Guerra
Tokyo Institute of Technology
Tokyo Institute of Technology
Nanzan University (student)
Keio University (student)
Keio University (student)

Nanzan University (student)

Online Team
Yusuke Fujimoto
Riku Funada
Takuya Ikeda
Kaito Ito
Sadaaki Kunimatsu
Hampei Sasahara
Kato Tatsuya
The University of Kitakyushu
Tokyo Institute of Technology
The University of Kitakyushu
Tokyo Institute of Technology
Kumamoto University
Tokyo Institute of Technology
Yanmar Agribusiness Co. Ltd.